2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of acute low-intensity exercise on polymorphonuclear cell function in type 2 diabetes patients with poor glycemic control 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Medical Technology and Physical Therapy  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Science, Khon kaen university 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Hyperglycemia, Low physical activity, Leukocytes, Phagocytosis, Oxidative burst, flow cytometry 
ผู้เขียน
547100013-2 น.ส. นิสา ช่วงโชติ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0