2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามว่างที่ส่งเสริมการรู้คิดของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 
     ถึง 27 มีนาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 21 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 230-243 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามว่างที่ ส่งเสริมการรู้คิดของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท ตามกรอบการพัฒนาเครื่องมือของเดเวลลิส ประกอบด้วย ระยะที่ 1 พัฒนาข้อ คําถามจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และประเมินความสอดคล้องภายในกับผู้สูงอายุ 30 คน ผลการศึกษาพบว่าแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามว่างที่ส่งเสริมการรู้คิดแบ่งออกเป็น 4 หมวดจํานวน 15ข้อ ประกอบด้วย กิจกรรมทางสมองจํานวน 7 ข้อ กิจกรรมทางสังคมจํานวน 6 ข้อ กิจกรรมทางศาสนาจํานวน 3 ข้อ กิจกรรมทางกายจํานวน 4 ข้อ แต่ละข้อเป็นมาตรวัด 5 ระดับ 0 ถึง 4 มีค่าความตรงเนื้อหาเท่ากับ 0.9 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.73 แบบสอบถามนี้สามารถนําไปใช้ได้กับผู้สูงอายุในชุมชนชนบท และควรมีการศึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างต่อไป  
ผู้เขียน
615060013-6 น.ส. ประภาศรี ทุมสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0