2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Role of Zeolite-Supported Nanoscale Zero-Valent Iron in Selenate Removal 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Water Air Soil Pollut 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร An International Journal of Environmental Pollution 
     ISBN/ISSN 11270-020-04587 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ Volume 231, Issue 5 
     เดือน พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1-12 
     บทคัดย่อ Nanoscale zero-valent iron-supported zeolite Na-P1 (Z-NZVI) was synthesized and technologically promoted for selenate (Se 6+) removal from water. NZVI, Z, and Z-NZVI were characterized using XRD, FTIR, high-resolution transmission electron microscopy with energy-dispersive X-ray spectroscopy (HR-TEM-EDS), and XANES techniques. Morphology and visualizing analysis using HR-TEM-EDS demonstrated that NZVI was uniformly distributed on the surfaces of Z in the Z-NZVI sample, which apparently reduced the aggrega-tion of NZVI and would thereby increase the reduction activity. The Z-NZVI demonstrated higher efficiency for Se 6+ removal since the high synergistic effect of Se 6+ reduction and sorption by Z-NZVI. XANES analysis indicated that Z-NZVI could enhance Se 6+ reduction into and selenium (Se 0), while the adsorption phenomenon emerged on the Z-NZVI surface. Z performed as a supporter of the insoluble products, improving the reduction activity of NZVI. The high capacity of Z-NZVI provides promising technology for the removal of sele-nium from aqueous solutions. 
     คำสำคัญ Selenate; Selenium; Fly ash; Zeolite; Nanoscale zero-valent iron 
ผู้เขียน
607040037-7 นาย จักรภพ พันธศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0