2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Synthesis of Designing framework for Constructivist Learning Environments Model to enhancing Programming Problem Solving for Connecting Internet of Thing Devices 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
     ISBN/ISSN 978-3-319-99736-0/0302-9743 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 11003 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 253-260 
     บทคัดย่อ Internet of Thing (IoT) programming requires a well algorithm design and systematic process of solving the problem, which will lead to efficient production. This research, adopted the principles of problem solving approach are applied problem solving and programming problem solving to encourage students to solve the programming problems for effectively designing new innovation or smart things from internet of thing devices. This research was to synthesis of designing framework for constructivist learning environments model to enhancing programming problem solving for connecting internet of thing devices. The model research: design and development process was employed in this study in phase I: statistic methods are document analysis, and survey. The procedures were as following: (1) synthesizing the theoretical framework and (2) synthesizing the designing framework. The result revealed that: (1) The designing framework comprises of: (1) Problem base, (2) Resources, (3) Cognitive Tools, (4) Collaboration, (5) Programming problem solving center, (6) Scaffolding, and (7) Programming Coaching Room. (2) The efficiency of this theoretical framework and designing framework were evaluated by expert review. They were found the theoretical framework and designing framework of learning environment are appropriate on instructional design. 
     คำสำคัญ Designing framework, Learning environments, Problem solving, Internet of things, Programming 
ผู้เขียน
577050003-5 นาย ณัฐกานต์ เมยเค้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0