2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 25 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ทำธุรกรรมการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจำนวน 360 คนที่ได้จากเลือกแบบโควตา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ปัจจัย และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบปัจจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ทำการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. สมรรถนะในการจัดการตนเอง 2. สมรรถนะของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 3. สมรรถนะของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และ 4. สมรรถนะผู้ประกอบการด้านการค้ากับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยปัจจัยสมรรถนะในการจัดการตนเอง สมรรถนะของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและสมรรถนะของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจส่งผลทางบวก แต่ปัจจัยสมรรถนะผู้ประกอบการด้านการค้ากับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไม่ส่งผลทางบวกต่อขีดความสามารถในการแข่งขันการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ในการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการแข่งขันการค้ากับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเป็นแนวทางต่อหน่วยงานภาครัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนในการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
     คำสำคัญ สมรรถนะของผู้ประกอบการ, ขีดความสามารถในการแข่งขัน, อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ผู้เขียน
607210012-7 น.ส. สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 4