2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The role of women in smallholder plantation of palm oil 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Interdisciplinary studies seminar 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Postgraduate school Brawijaya university,  
     สถานที่จัดประชุม Malang 
     จังหวัด/รัฐ East Java Province/ Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 ตุลาคม 2562 
     ถึง 31 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 1(2020) 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher European Alliance for Innovation 
     บทคัดย่อ Oil Palm plantations provide job opportunities. The workers in the oil palm plantation consist of men and women. Involvement of women in oil palm plantations to help increase the amount of income gained by the farmer's household. However, the impact of women's involvement in oil palm plantations is causing vulnerabilities for women. The majority of women in palm oil plantations are related to the upkeep section, such as the activities of cultivating, picking up the fallen palm fruit, spraying, and clearing weeds. Women tend to work to be due to economic reasons. This paper will discuss the role of women on individually owned land of households and their problems. The location of the study was held in East Kutai Regency, East Kalimantan Province. The methods of research used qualitative research methods for exploring and understanding the social problem of women in smallholder plantations. The results show that women working in oil palm plantations, especially smallholders undergo two roles as a housewife and a farmer's wife. 
ผู้เขียน
597080017-8 Miss PURWANINGSIH [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0