2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Transmigration policy in context of Autonomy Era in East Kalimantan 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Joint annual conference Indonesia Association for Public Administration (IAPA) and Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IAPA, AGPA, & GAAP/IISA 
     สถานที่จัดประชุม Bali 
     จังหวัด/รัฐ Bali 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 1(2019) 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 528 - 539 
     Editors/edition/publisher IAPA, Dept. of Public Policy & Management , Gadjah Mada University 
     บทคัดย่อ Transmigration in Indonesia is perceived as an important approach to improve welfare; however, this policy has also been a subject of criticism. Along with the enactment of the Regional Autonomy Law, the transmigration policy changed from centralized to decentralize. That is, the regional government has a large role in making decisions on the implementation of transmigration. The national transmigration program was rejected in several transmigration destinations in Indonesia. Nevertheless, transmigration is still recognized as one of the programs that can improve people's living standards and one of the ways to develop the region. This paper discusses the role of transmigration in the development process in East Kalimantan Province and various issues related to interactions between local communities and transmigration communities as migrants. The sources of data and information in this paper are reviews of various research reports, journal articles, books, and other supporting documents.  
ผู้เขียน
597080017-8 Miss PURWANINGSIH [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0