2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Heat transfer behavior of the immersed tubes and solid circulation rate of a conventional U type loop-seal with an in-line tube bundle in the recycle chamber with and without side aeration at the walls 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Powder Technology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 0032-5910 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 369 
     เดือน june
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 114-126 
     บทคัดย่อ A loop-seal having a horizontal immersed tube bundle in the recycle chamber with aeration at the bottom of the supply and return chambers or a conventional loop seal with heat exchanger (LSHE) was used for this study. Heat transfer behavior of the immersed tubes with aerations at the side walls of the recycle chamber and without side aerations was investigated. An experiment was carried out in a circulating fluidized bed system. The riser has a cross sectional area of 100mm × 100mm while the supply and return chambers of the loop seal have the same cross-sectional areas. The tube has a diameter of 12.7mm. Sand having an average diameter of 310μm was used as bed particles. In all cases, heat transfer tends to be highest and lowest at the tube bottom and the tube crest, respectively. The side aeration can improve particle mobility in the stagnant zone at the tube crest, while bottom aeration cannot, even at a high velocity. Without the side aeration, there is a large difference in the local heat transfer profiles between the lower half and upper half of the tube. With the side aeration, the profiles tend to be comparable. As a result, the average heat transfer coefficient around the tube in this case is higher, and thermal stress due to temperature difference in the tube is lower than for the case without side aeration. In addition, the LSHE with side aeration has higher responsivities to thermal load and solid circulation rate variation than that without side h aeration. 
     คำสำคัญ Loop seal with heat exchangerLSHEAerationCFBSolid circulation rateParticle convection 
ผู้เขียน
567040013-7 ส.ต. อธิพงษ์ อามาตสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0