2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลของอากาศด้านข้างที่ห้องป้อนกลับของตัวกั้นวงรอบปิดของระบบฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนรอบผิวท่อจุ่มในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
     จังหวัด/รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 มกราคม 2563 
     ถึง 18 มกราคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 7-16 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การทำวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการป้อนอากาศที่ด้านข้างของห้องป้อนกลับ (recycle chamber) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนรอบผิวท่อจุ่มในเครื่องกำเนิดความร้อนภายนอกของระบบฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน (circulating fluidized bed) การทดลองใช้ทรายเป็นอนุภาคเบด (bed particle) มีขนาดเฉลี่ย 315 โดยรอบผิวท่อจะวัดค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ด้านล่าง (0°), ด้านข้าง (90°, 270°) และด้านบน (180°) และใช้อัตราการไหลของอากาศด้านข้างอยู่ในช่วง 0 – 1.4 ผลการทดลองพบว่าอากาศด้านข้างจะส่งผลให้สัมประสิทธิ์การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผิวท่อทุกตำแหน่งเพิ่มขึ้น ซึ่งอากาศด้านข้างจะตอบสนองต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ตำแหน่งผิวท่อด้านบนมากกว่าตำแหน่งอื่น และการป้อนอากาศด้านข้างยังช่วยเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การแลกเปลี่ยนความร้อนเฉลี่ยสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอก 
ผู้เขียน
567040013-7 ส.ต. อธิพงษ์ อามาตสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0