2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Investigation of Characteristics of a Loop Seal with and without Side Aeration 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IEEE 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Xplore 
     ISBN/ISSN 978-1-5386-6106-2 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่  
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 117-120 
     บทคัดย่อ Experiment was performed in a cold model circulating fluidized bed (CFB) system. The rise has 10 × 10 cm2 in cross section and 450 cm in height. The supply and return chambers of the loop seal has 10 × 10 cm2 and 50 cm height. Local sand having average diameter of 315 μm was used as bed material. It was found that the side aeration loop seal provided higher solids circulation rate than the loop seal without side aeration. In addition, it was more sensitive with the aeration flow rate. Therefore, it was suited to the reactors which required variable solids circulation rate for a nearly constant of aeration air supply. The finding has not been reported in literature. 
     คำสำคัญ loop seal , aeration , side aeration 
ผู้เขียน
567040013-7 ส.ต. อธิพงษ์ อามาตสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0