2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Discourse Analysis of Speech Structure from TED Talks Corpus 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9644 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ With an intention to reveal how successful public speakers construct their speeches, this study aimed to investigate structure of speeches delivered in TED Talks, one of the influential public speaking platforms these days. The study compiled a corpus of twenty-five most viewed TED speeches in 2019, and all of them were transcribed. Biber et al.’s discourse analytical approach (2007) was adopted for analytical procedures, and Chang and Huang’s conceptual framework (2015) was adapted for rhetorical moves and steps analysis. The study found nine rhetorical moves with the respective steps constructing the TED speeches. Further analysis into different sections of the speeches revealed that the dominant moves were Topic Introduction moves for the introduction section, Topic Development moves for the body section, and Acknowledgement moves for the conclusion section. Focusing on the body section, this study found three possible Topic Development move types, namely Topic Development in Topical Order, Topic Development in Narrative Order and Topic Development in Problem-Solution Order respectively. The knowledge on structure of TED speeches is contributing to public speaking spheres and provides both research and pedagogical implications. 
     คำสำคัญ Public speaking, TED talks, Discourse analysis 
ผู้เขียน
585080031-9 น.ส. จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0