2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ภาวะพลเมืองโลกและการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในเขตเมืองขอนแก่น 
Date of Acceptance 30 April 2020 
Journal
     Title of Journal วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     Standard TCI 
     Institute of Journal คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     ISBN/ISSN  
     Volume
     Issue
     Month มกราคม - มิถุนายน
     Year of Publication 2020 
     Page  
     Abstract บทความนี้ศึกษาการย้ายถิ่นที่ส่งผลต่อการกลายเป็นพลเมืองโลกของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในบริบทเมืองขอนแก่น แรงงานกลุ่มดังกล่าวเผชิญหน้ากับความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่การทำงานและพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่เรียกว่า “ภาวะพลเมืองโลกแบบสามัญ” บทความนี้ได้ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในภาคบริการจำนวน 20 คน และผู้ให้ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา รวมทั้งการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พื้นที่ศึกษาของผู้วิจัยเป็นสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส รวมถึงพื้นที่ซึ่งแรงงานข้ามชาติเดินทางไปในวันหยุด คือ ตลาดสด และห้างสรรพสินค้าในเขตเมืองขอนแก่น ผลการศึกษาชี้ว่า ถึงแม้ถูกมองว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะต่ำ แต่การอพยพย้ายถิ่นของพวกเขานับตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานในประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอนแก่นได้ทำให้แรงงานเหล่านี้ได้มา ซึ่งทุนเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้พวกเขาสามารถสะสมทุนด้านอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จากการเป็นแรงงานข้ามชาติ ทุนและทักษะที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของพวกเขา นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ยังได้ใช้ทุนและทักษะที่ได้มาใหม่ต่อรองกับวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมไปถึงการเอาตัวรอดจากโครงสร้างที่จำกัดผู้คนที่อยู่ฐานะแรงงานข้ามชาติในรัฐไทยอีกด้วย  
     Keyword ภาวะพลเมืองโลก แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ทุน การย้ายถิ่น การเคลื่อนย้าย 
Author
585080002-6 Mr. SIWAKORN RATCHOMPOO [Main Author]
Humanities and Social Sciences Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ตีพิมพ์แล้ว 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0