2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
     สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 373-378 
     Editors/edition/publisher รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบ 2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาขององค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มี5 องค์ประกอบ ได้แก่1) การมีวิสัยทัศน์นวัตกรรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์นวัตกรรม การเผยแพร่วิสัยทัศน์นวัตกรรมและการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นวัตกรรม 2) ความกล้าเสี่ยงต่อนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีความกล้าทำงานที่ท้าทาย และการมีความรับผิดชอบ 3) ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีจินตนวัตกรรม การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม และการมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว 4) ศรัทธาและบารมี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีอำนาจเชิงอ้างอิง มีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง มีทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศ และมีความชื่นชอบต่อความเสี่ยง5) กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การกำหนดทิศทางขององค์การนวัตกรรม การนำกลยุทธ์นวัตกรรมไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์นวัตกรรม  
ผู้เขียน
615050041-7 นาย คณิน คำแพง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บทความประเภท "POSTER PRESENTATION" 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 7 กุมภาพันธ์ 2563 
แนบไฟล์
Citation 0