2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cultivation of Azolla microphylla Biomass by Piggery Wastewater 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11th International Conference on Environmental and Rural Development in conjunction with The 2nd International Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition Conference (11th ICERD & 2nd SAIN Conference) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Secretariat of ISERD, the International Society of Environmental and Rural Development 
     สถานที่จัดประชุม Angkor Paradise Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Siem Reap, Cambodia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 1 มีนาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) NA 
     Issue (เล่มที่) NA 
     หน้าที่พิมพ์ NA 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Azolla has been used both in agricultural sector and environment such as feed for livestock, weed control, mosquito control, especially, wastewater treatment and biofertilizer. The objectives of this study aim to monitor the Azolla growing in wastewater from swine farm with various concentrations and to determine in which concentration is a good condition for Azolla cultivation. The experiment was performed in plastic buckets, five treatments including control (tap water only), different piggery wastewater 5% (PW5), 10% (PW10), 15% (PW15) and 20% (PW20,) and three replications. Water quality parameters were analyzed during study including temperature, pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solid (TDS), dissolved oxygen (DO) and biomass of Azolla was monitored every week within 4 weeks. The results found that biomass of Azolla for all treatments grew well within three weeks. PW5 increased biomass from 20 to 168.55g (743%), DO (3.16-7.41 ppm) while the others less than 130g (550%). In addition, it could decrease EC 21%, TDS 21%, and got balance of Temperature (30.16-30.2 0C) and pH (6.7-8.5). In conclusion, Piggery wastewater at 5% concentration was a suitable condition for Azolla cultivation to increase biomass. The biomass can be used as biofertilizer or for other applications and wastewaters reuse or treatment. 
ผู้เขียน
625030033-9 Mr. PHEARUN LAY [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0