2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of a Sleep-Promoting Program on Sleep Quality among Older Patients at Special Medical Ward Chaloemphrakiat 9th Floor Chaiyaphum Hospital: A Program Development and Pilot Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publication (IJMRAP)  
     ISBN/ISSN ISSN (Online): 2581-6187 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 11 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 7-12 
     บทคัดย่อ Abstract— Objective: The purposes of this study were to develop and conduct a feasibility test on effects of a sleep-promoting program on sleep quality among older patients at special medical ward Chaloemphrakiat 9th floor Chaiyaphum Hospital. Methodology: This study was divided into two phases. In phase I, a sleep-promoting program for older patients in hospital was developed based on a systematic review of 13 empirical articles and the context of the special medical ward Chaloemphrakiat 9th floor Chaiyaphum Hospital was also applied. The feasibility of the program was evaluated by a medical doctor and registered nurses who are experts in sleep managements and interventions. In phase II, this sleep program was piloted among 10 older patients at special medical ward Chaloemphrakiat 9th floor Chaiyaphum Hospital for five days. Results: The sleep program was evaluated by a medical doctor and four registered nurses. They confirmed that this program was suitable to be used to promote sleep for older patients admitted to hospital. However, minor adjustments to justify volume of drinks and time of activity in the program were needed, volume of drinks was increased and time of activities was shortened. Finally, there was 100% agreement and the pilot study in 10 hospitalized older patents showed that after participating in the program, patients’ sleep quality scores were better (Mdn = 111.50) than before participating in the program (Mdn = 61.50). A Wilcoxon signed-rank test indicated that this difference was statistically significant, Z = -2.80 p = .005. Conclusion: The sleep promoting program was high feasibility to use to promote sleep quality among hospitalized older patients. However, to confirm the effectiveness of the program, well-designed study with larger sample size were needed for further study. 
     คำสำคัญ In-Patients, Older Adult, Sleep-Promoting Program, Sleep Quality. 
ผู้เขียน
615060030-6 น.ส. อมรรัตน์ แก้วลือ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0