2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Designing Framework of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Creative Thinking 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Turkish Online Journal of Educational Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Association for Educational Communication and Technology 
     ISBN/ISSN ISSN 2146‐7242 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ Special Issue for INTE 2017  
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 741-746 
     บทคัดย่อ he purpose of this research was to synthesize theoretical and designing framework of constructivist web-based learning environment model to enhance creative thinking. Document analysis and survey research were employed in this study. The procedures were as follows: 1. to examine and analyze principles, theories and related researches, 2. to study instructional context 3. to synthesize the theoretical and the designing framework. The result revealed that: 1) The theoretical framework consisted of 5 bases were as follows: (1) pedagogical base, (2) psychological base, (3) Technological and media theory base, (4) Contextual base and (5) Neuroscience base 2) The designing framework consisted of 5 stages and 7 elements, were as follows: (1) Activating cognitive structure and promoting Creative Thinking (2) Supporting for adjusting of cognitive equilibrium (3) Supporting for enlarging cognitive structure (4) Fostering creative thinking (5) Supporting and encouraging knowledge construction and 7 element as following: (1( Problem Bases, (2) Learning Resources, (3) Social Collaboration Center (4) Cognitive Tools (5) Creative Thinking Center (6) Scaffolding center (7) Coaching Center 
     คำสำคัญ Web-based learning environment, Constructivist theory, Creative thinking 
ผู้เขียน
597050011-8 น.ส. ปิยพร วงศ์อนุ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0