2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Seasonal fluctuation of cercarial trematode infections in freshwater snails of Bithynia siamensis goniomphalos from in-and out-season rice paddy fields, Khon Kaen Province, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal-ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน July-August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ cercarial infection, Bithynia siamensis goniomphalos, in- and out-season rice paddy field 
ผู้เขียน
557070025-1 น.ส. มณฑิชา ไชยแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
575070024-1 น.ส. ชนิสฬา เสรีวงษ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575070004-7 นาย จักรกฤษณ์ ไชยยศ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597030014-4 น.ส. นัยนา เสนาศรี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0