2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะหายใจลำบากสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125 7021 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะหายใจลำบาก ในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจลำบากการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) กำหนดและสร้างข้อคำถาม 2)ตรวจสอบคุณภาพ และ 3) ปรับปรุงและทดสอบใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงบรรยายได้เครื่องมือ 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบประเมินความเสี่ยง 2) แบบประเมินภาวะหายใจลำบาก 3)แบบประเมินในผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ และคู่มือการใช้เครื่องมือเครื่องมือทั้ง 3 ชุดมีความตรงเชิงเนื้อหาระดับ ”ยอมรับ” (SCVI: 0.96,1, 0.98 และ ICVI: 0.8-1, 1, 0.8-1 ตามลำดับ) ความเชื่อมั่นระดับ“ยอมรับ - ยอดเยี่ยม” (α Cronbach : 0.76, 0.90, 0.88 ตามลำดับ)การใช้งานระดับ “ยอมรับ” (UI : 0.91, 0.85, 0.94 ตามลำดับ)และความสอดคล้องระดับ “ยอมรับ-แข็งแรงมาก” (CD : 0.38-0.8, p <.05) 
     คำสำคัญ ภาวะหายใจลำบาก ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง เครื่องมือประเมินภาวะหายใจลำบาก 
ผู้เขียน
595060006-1 นาย ภาสกร เงางาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0