2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำนายผลผลิตอ้อยในแปลงโดยใช้ ดัชนีพืชพรรณ NDVI, CIred edge และปริมาตรจากแบบจำลองพื้นผิวเชิงตัวเลข 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร (KhonKaen Agriculture Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2562 
     ฉบับที่ 47 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ดัชนีพืชพรรณ, ปริมาตรจากแบบจำลองพื้นผิวเชิงตัวเลข, ผลผลิตอ้อย, อากาศยานไร้คนขับ, กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น 
ผู้เขียน
615040029-3 นาย จีรวัฒน์ โนดไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0