2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Role of City Parks in the Central Surabaya (Case Study: Surabaya, East Java, Indonesia) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Architecture/Planning Research and Studies 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thammasat University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน July - December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 25 
     บทคัดย่อ Public space has a certain role in life in urban areas, as a place that is easily accessible, safe, have influence, and benefits of user. This study aims to (1) Determine the quality of city parks in the use of space for their users (2) Identify the role of land use around city parks in the relationship between physical patterns and their activities (3) Identify user behavior patterns. Behavior mapping is a process of observational methods and gear for observation at a location in conditions and times of weekday and weekend. In getting an accurate map of the scale of the observed area, first know and determine the types of activities and details of the behavioral activities to be observed, scheduling within a certain time. And do the system of recording activities, counting, coding the types of activities, taking pictures, and analyzing. The results of this study consists of the role of internal and outside (land use) circulation, and social interaction space. This observation identifies the relationship between land-use with the on-site of park and mapping techniques that produce a pattern of park user activity. The results in counting have a very significant difference between weekday and weekend, results in 3 parks, namely Ekspresi Park weekday (50 visitors), weekend (132 visitors); Lansia Park weekday (50 visitors), weekend (104 visitors); and Bungkul Park weekday (235 visitors), weekend (705 visitors). In conclusion, based on several analyses and observations: Ekspresi Park has a special characteristic that is an educational park with several facilities owned, children dominate the average visitor, Lansia Park has a special characteristic that is an elderly park with several facilities owned, elderly people dominate the average visitor, and Bungkul Park has a special characteristic that is a community park with some complete facilities, visitors dominate the average visitors. 
     คำสำคัญ Role of City Park, Behavior Mapping, City Park, Quality of City Parks, Surabaya 
ผู้เขียน
615200023-5 Mr. BRIANT WIRANATA [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0