2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of Low-Cost AuNP-Based Aptasensor with Truncated Aptamer for Highly Sensitive Detection of 8-Oxo-dG in Urine 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ACS Omega 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ACS (American Chemical Society) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Aptamer, 8-Oxo-dG, Gold Nanoparticles 
ผู้เขียน
595020016-2 น.ส. ปิยพร มาตุลกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0