2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors Associated with Time Intervals for Diagnosis of Colorectal Cancer: A Hospital Based Study in Khon Kaen, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
     ISBN/ISSN 1513-7368 
     ปีที่
     ฉบับที่ 21 
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1835-1840 
     บทคัดย่อ Background: Colorectal cancer (CRC) is among the five-leading cancers in Thailand. Delayed diagnosis is crucial for undermining the prognosis of the patients. This study aims to evaluate the factors associated with the time interval for diagnosis (TID). Methods: A cross-sectional analytical study of 191 CRC patients with histological confirmation who were undergoing treatment in the tertiary hospital in Khon Kaen Province was conducted. The data were obtained by interview and retrieving from medical records. The time interval in each diagnostic process is reported in geometric mean. The geometric mean ratio (GMR) used to interpret the results from multiple linear regressions that analyze the relationship between factors and log-transformed TID. Results: Most patients were males (61.78%) with mean age of 61.28±10.2 years old. The geometric mean of TID was 263.48 days. Two factors were significantly associated with longer TID: first visit at a tertiary hospital (GMR=7.77 relative to secondary hospital; 95%CI=1.95 to 30.57) and distance to tertiary healthcare. Two factors were significantly associated with shorter TID: officer/ state enterprise (GMR=0.53 relative to agriculture; 95%CI=0.28 to 0.98) and cost of traveling to secondary healthcare. Conclusions: The results showed the occupation, first health care visit, distance and cost were factors associated with TID. Improving the facilities at the secondary healthcare units for diagnosing CRC would be likely to help to reduce the wasted time in the healthcare system.  
     คำสำคัญ Time intervals- delay diagnosis- colorectal cancer 
ผู้เขียน
597110021-2 นาย อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0