2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization of Reversible and Irreversible Foulants in Membrane Bioreactor (MBR) for Eucalyptus Pulp and Paper Mill Wastewater Treatment Using Fluorescence Regional Integration 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กรกฎาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Membrane bioreactors (MBRs) are an alternative technology to achieve high quality effluent for water reuse for eucalyptus pulp and paper (P&P) industries, but membrane fouling is still a challenging factor that restricts its application. This study aims to investigate characteristics of reversible and irreversible fouling of the submerged polyvinylidene fluoride (PVDF) MBR for treating eucalyptus P&P wastewater. Six batches of MBR experiments with different mixed liquor suspended solids (MLSS) concentrations were performed. The membrane cleaning protocol included three-steps: backwashing with DI water and subsequently NaOH solution, and then soaking with NaOCl solution, for which achieved 54.6 ± 11%, 76.6 ± 10% and 97.8 ± 2% of flux recovery, respectively. Formation of a cake layer comprised of organic substance and soluble microbial products (SMPs), mostly polysaccharides and proteins, was the main contributor to flux decline of the MBR. Concentration of proteins in the irreversible foulant was found to be positively correlated with degree of membrane fouling. Using fluorescence excitation-emission matrix (EEM) with fluorescence regional integration (FRI) analysis revealed that, during MBR treatment, protein-like substances in the permeate water significantly decreased, simultaneously with the increase in relative proportions of humic-like and fulvic-like substances. Further analysis on the irreversible foulants showed that protein-like substances, including tyrosine-like and tryptophan-like substances, were disproportionately more important to membrane fouling than humic-like substances relative to their respective concentration in raw P&P wastewater 
     คำสำคัญ Pulp & Paper, MBR, Fouling, Fluorescent EEM, SMPs 
ผู้เขียน
615040018-8 น.ส. ขนิษฐา ภูจำนงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0