2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The effect of black rice water extract on surface color, lipid oxidation,microbial growth, and antioxidant activity of beef patties during chilled storage 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Meat Science 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN 0309-1740 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 164 
     เดือน กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 108091 
     บทคัดย่อ Black rice is rich in phenolic acids and anthocyanin; however, limited studies have determined its effect on ground beef quality. The objective was to determine the effects of 0, 0.4, 0.8, and 1.2% black rice water extract (BRWE) on ground beef patties quality when packaged in polyvinyl chloride (PVC). pH, surface color, lipid oxidation, total plate count, and antioxidant capacity were determined on 0, 3, and 6 days of storage under fluorescent light at 2 °C. Addition of BRWE had no effect (P = .98) on pH. Incorporating BRWE in ground beef improved (P < .0001) redness compared with control. The addition of BRWE decreased (P < .0001) lipid oxidation compared with control during storage; while antioxidant capacity increased with the addition of extract. BRWE at 1.2% reduced (P = .007) aerobic microbial counts after 6 days of storage. These results suggested that BRWE could be used as a natural antioxidant in ground beef to limit lipid oxidation and discoloration. 
     คำสำคัญ Black rice Beef color Lipid oxidation Discoloration Antioxidant activity 
ผู้เขียน
577030003-7 นาย รณชัย พรมชาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0