2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ STARCH ACCUMULATION OF CASSAVA GENOTYPES GROWN IN PADDY FIELDS DURING OFF-SEASON  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society for the Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania (SABRAO). 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 18 
     บทคัดย่อ Studies on the starch production rates and starch yields of cassava genotypes provide valuable information for planting in upper paddy fields during the offseason of rice. The objective of this study was to evaluate the starch production of different cassava genotypes grown in different upper paddy fields during the offseason of rice. Four cassava genotypes (Kasetsart 50, Rayong 9, Rayong 11, and CMR38-125-77) were planted in four different upper paddy fields during the offseason of rice in Thailand. A randomized complete block design with four replications was used for each experimental site. The number of storage roots, storage root dry weight, starch content, starch production rate, starch yield, area under curve (AUC) for starch yields, and weather data were recorded. Results revealed no statistically significant difference for genotype × environment in starch content at 120, 150, and 180 days after planting (DAP). Early storage root formation, rapid starch production rate, and high starch yield accumulation were relevant traits for cassava to become a top yielder. The CMR38-125-77 genotype produced significantly greater starch contents at 120 DAP and starch yields at 120 and 180 DAP than the others. This genotype showed outstanding AUCs for starch yield, starch production rate, starch yield at 150 DAP, number of storage roots at 150 DAP, number of storage roots at 180 DAP, and weight per storage root at 120 DAP, leading to the opportunity of the CMR38-125-77 as a preferred genotype and a parental source for cassava production during the off-season of rice.  
     คำสำคัญ Area under curve, dry weight, starch content, starch production rate, storage root, yield  
ผู้เขียน
605030007-8 นาย ธนพล นิ่มละมัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0