2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 3 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2083-2090 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605440003-2 นาย วรันธร ธรรมาธิกร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0