2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Skills and attitudes of nurses in intensive care units in a central hospital, Viet Nam. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Nursing Research and Health 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN Journal of Nursing Research and Health 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ Skills and attitudes of nurses 
     เดือน July-September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ This descriptive cross-sectional research aimed to study skills and attitudes as perceived by 160 nurses in intensive care units (ICUs) at Hue Central Hospital in Vietnam. Data were collected by using a Vietnamese version of ICU nurses’ skills and attitudes questionnaire developed by the researcher based on the framework of the Vietnam ICU nursing skills and the framework of safe patients of the Ministry of Health Vietnam. The reliabilities of the skill and attitude parts were 0.936 and 0.953, respectively. The study results indicated that the overall skills and attitudes of nurses were at high levels. All skills were at high levels except the skill for taking care of patients with electric shock, which was at moderate level. Nurses had high levels in all attitiude items. There were statistically differences of skills and attitudes among nurses in different ICU departments.  
     คำสำคัญ skills; attitudes; nurse; intensive care unit  
ผู้เขียน
605060097-3 Mr. DANG QUOC BAO [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0