2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors related to professional autonomy in nursing practice of nurses at a University hospital in Vietnam 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสาตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Nursing Science and Health, Faculty of Nursing, Khon Kaen University) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่ No.1 
     เดือน October-December, 2Oct
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ professional autonomy; nursing practice; Vietnam 
ผู้เขียน
605060102-6 Mrs. DUONG THI HONG LIEN [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0