2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of moisture to shear strength trend of Khao Dok Mali 105 stems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th TSAE International Conference 14–15 March 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม TSAE 
     สถานที่จัดประชุม Hard Rock Hotel Pattaya, Chonburi, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 301 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 01208 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ In the current rice harvesting, there is a growing popularity of combine harvesters. However, the study of the mechanical and physical properties of Thai rice stems is still limited. This research aims to study the trend of shear strength in various moisture including 50.3, 49.0, 46.6, 24.5, and 20.0 % w.b. of 3 Internodes stem of Khao Dok Mali 105. The shear strength was measured by the Lloyd LR50K Plus Materials Testing Machine. Data analysis software with NEXYGENPlus. With 1 kN of the load cell that combined with the designed shear test equipment. 30 rice stems sample tests per 1 moisture were used which divided into 3 internodes including N1 (upper internode), N2 (middle internode), and N3 (lower internode). The result shows that the shear strength was in the range 5.60-12.02, 5.93-12.96, and 6.07-14.22 MPa which is represented for N1, N2, and N3 respectively. In summary, the shear strength tended to decrease depending on the moisture of rice stems which affected to elasticity of fibers in rice stems. Therefore, this study suggested that the moisture of stems is directly affecting the shear strength. 
ผู้เขียน
615040066-7 นาย กันตพงษ์ แข้โส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0