2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ยนต์ จังหวัดขอนแก่น  
Date of Acceptance 24 March 2020 
Journal
     Title of Journal วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
     ISBN/ISSN 1686-5715 
     Volume 16 
     Issue
     Month เมษายน-มิถุนายน 2563
     Year of Publication 2020 
     Page 197-207 
     Abstract กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าด้านความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ต้นทุนที่สูง และระยะเวลาที่ล่าช้า การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังตั้งแต่ด้านความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ด้านต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่ยนต์ และด้านระยะเวลาในการค้นหาอะไหล่ยนต์ และเพื่อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง โดยเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 16 คน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัตราความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลัง การคำนวนหาต้นทุนจม และค่าเฉลี่ยเวลา รวมถึง Why- Why Analysis ผลการวิจัยพบว่าเมื่อวัดประสิทธิภาพของอัตราความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลังพบความสูญเปล่าถึงร้อยละ 46.23 เช่นเดียวกับต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่ยนต์เกิดความสูญเปล่าสูงถึง 740,815 บาท ขณะที่ระยะเวลาในการค้นหาอะไหล่ยนต์ พบว่าเกิดความสูญเปล่าสูงถึง 10.9 นาทีต่อรายการ เมื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง พบว่าสามารถลดความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลังได้ถึงร้อยละ 13.59 เช่นเดียวกับต้นทุนการจัดเก็บ อะไหล่ยนต์ที่ลดลงถึง 94,372 บาท ขณะที่ระยะเวลาในค้นหาอะไหล่ยนต์รวดเร็วขึ้นถึง 4.8 นาทีต่อรายการ ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่าตั้งแต่ด้านความผิดพลาดในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง ต้นทุน และระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
     Keyword ประสิทธิภาพ, ความสูญเปล่า, กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง, ต้นทุน, ระยะเวลา, ความผิดพลาดของข้อมูล 
Author
615740018-9 Miss CHONTHICHA SINTUSUWAN [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ตีพิมพ์แล้ว 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0