2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การออกแบบภาชนะเซรามิคสำหรับเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือนจากดินบ้านหัวบึง 
Date of Acceptance 13 July 2020 
Journal
     Title of Journal วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     Standard TCI 
     Institute of Journal คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     ISBN/ISSN  
     Volume 12 
     Issue 1  
     Month มกราคม-มิถุนายน
     Year of Publication 2021 
     Page  
     Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือน 2.เพื่อทดลองหาสูตรดินและรูปแบบภาชนะที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาผลไม้ และ 3. เพื่อออกแบบภาชนะเซรามิคเพื่อเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือน ขั้นตอนในการพัฒนาภาชนะเพื่อเก็บรักษาผลไม้นี้อาศัยวิธีการออกแบบและทดลอง โดยจากการศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไม้ ผู้วิจัยได้นำวิธีการการนำตัวทำความเย็นคือน้ำไว้ด้านล่างตัวผลไม้ และมีผนังที่ระบายอากาศกั้นเพื่อไม่ให้ผลไม้สัมผัสกับน้ำโดยตรง มาเป็นตัวกำหนดรูปแบบภาชนะ โดยได้ออกแบบการทดลองให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความสดของผลไม้ทั้ง 4 คือการระบายอากาศ ก๊าซเอทิลีน ความชื้นและอุณหภูมิ โดยทำการทดลองสูตรดินและรูปแบบภาชนะเพื่อทำให้อุณหภูมิภายในภาชนะลดลงอยู่ที่ 21-25 องศาเซลเซียส โดยมีผลการทดลองดังนี้ ผลการทดลองสูตรดินได้สูตรดินที่ 17 มีส่วนผสมคือ ดินหัวบึง 50% ดินขาว 20% ดินดำ 30% และเพิ่มก๊อก 10% โดยมีร้อยละการหดตัวและการดูดซึมน้ำที่ 12.7 และ 10.8 ตามลำดับ ซึ่งส่วนผสมนี้มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานและดูดซึมน้ำได้ดี และผลการทดลองรูปแบบภาชนะพบว่า อุณหภูมิภายในภาชนะที่มีรูเหนือผิวน้ำมีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลงกว่าภาชนะธรรมดาเมื่อทดลองไปได้ 4 วัน อยู่ที่ 1 องศาเซลเซียส โดยสามารถลดได้ลงถึง 25 องศาเซลเซียสที่ส่วนต่างอุณหภูมิ 6-7 องศาเซลเซียสในวันที่ 5 และ 6 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ภายในภาชนะเท่ากันทั้งสองรูปแบบ ซี่งจากการทดลองนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองและออกแบบแบบร่างร่วมกับที่ปรึกษาจนได้ชิ้นงานต้นแบบ โดยใช้ดินสูตรที่ 17 ขึ้นรูปชิ้นงานและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบภาชนะที่ได้จากการทดลองคือมีรูอยู่เหนือผิวน้ำ เพื่อช่วยให้น้ำระเหยได้เร็วขึ้น เจาะรูเพื่อช่วยหมุนเวียนอากาศบนผนังส่วนที่เก็บผลไม้ และทำการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียสโดยไม่เคลือบ  
     Keyword ภาชนะเซรามิค, การเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือน, ดินบ้านหัวบึง 
Author
615200021-9 Miss PORNPRAE KINGTHAISONG [Main Author]
Architecture Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0