2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Perceptions of clinical nursing practice of nursing students in Vietnam 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่ No.4 
     เดือน October - December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Clinical practice; nursing student; Vietnam 
ผู้เขียน
605060108-4 Ms. NGUYEN THI KHANH TRANG [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0