2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ New records of the genus Psychotria (Rubiaceae) from Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Forest Herbarium (BKF) Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation 
     ISBN/ISSN DOI https://doi.org/10.20531/tfb.2020.48.2.03 
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 101-107 
     บทคัดย่อ Four species of Psychotria are newly recorded from Thailand: P. bonii, P. griffithii, P. langbianensis and P. pachyphylla. Descriptions and list of synonyms are provided and a lectotype for P. bonii is designated. 
     คำสำคัญ lectotypification, Psychotrieae, revision, taxonomy, Gentianales 
ผู้เขียน
577020019-8 นาย ธีระวัฒน์ ศรีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0