2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SERVICE QUALITY, CUSTOMER EXPERIENCE QUALITY, BRAND LOVE AND BRAND ADVOCACY: A CASE OF COUNTER BRAND COSMETIC 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY, SOCIAL SCIENCES, BUSINESS, TECHNOLOGY, EDUCATION AND ECONOMICS (ISBTEC2020) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Academia Industry Networks  
     สถานที่จัดประชุม Hotel Istana, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
     จังหวัด/รัฐ Kajang, Selangor, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 97-105 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The study aims to investigate the interrelationship among Service Quality, Customer Experience Quality, Brand Love, and Brand Advocacy in Thailand. The questionnaires were used as tools in collecting data from 200 consumers of Counter Brand Cosmetic. Data collection was analyzed by using Path Analysis. The results of the study revealed that Service Quality has an influence on Customer Experience Quality. Customer Experience Quality has direct and indirect influences on Brand Advocacy through Brand Love. This study is expected to expand the growing body of literature on service marketing. 
ผู้เขียน
615210059-8 น.ส. ณภัทรชา ปราชญาภาณุชาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0