2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การบวก ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     จังหวัด/รัฐ ชัยภูมิ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-10 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่องการบวก ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอูบมุง จำนวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของ Inprasitha (2011) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวก แบบบันทึกภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำมาวิเคราะห์ ได้แก่ ผลงานนักเรียน และโพรโทคอลการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการวิเคราะห์โพรโทคอล และการบรรยายเชิงวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิดของ NCTM (2014 cited from Lesh et al, 1987) ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนเกิดการแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ดังนี้ 1) การแสดงแทนด้วยภาพ นักเรียนวาดภาพตามจำนวนในสถานการณ์ปัญหา และวาดภาพเพื่อสื่อถึงการนำมารวมกันและการนำมาเพิ่ม 2) การแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงแทนการนับ และเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก 3) การแสดงแทนด้วยการพูด นักเรียนใช้คำสำคัญ เช่น เอามารวมกัน เอามาเพิ่ม ทั้งหมดเป็น 4) การแสดงแทนเชิงบริบท นักเรียนโยงเส้นและเล่าเรื่องตามจินตนาการ 5) การแสดงแทนทางกายภาพ นักเรียนใช้การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างบล็อกไม้กับรูปภาพในสถานการณ์ปัญหา  
ผู้เขียน
605050038-5 นาย เสกสรรค์ ลาสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ภาค บรรยาย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 12 กรกฎาคม 2563 
แนบไฟล์
Citation 0