2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
Date of Acceptance 14 July 2020 
Journal
     Title of Journal วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     ISBN/ISSN  
     Volume 10 
     Issue
     Month มกราคม - มิถุนายน 2564
     Year of Publication 2021 
     Page  
     Abstract บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ตามรูปแบบของ CIPP Model ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงผสมผสาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากการสุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน 4 แห่ง จำนวน 200 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า ในด้านบริบทและสิ่งแวดล้อม ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ และ 1) ผลการดำเนินงานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร พบว่า มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ในด้านปัจจัยนำเข้า งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสมและเจ้าหน้าที่และวิทยากรเพียงพอต่อการให้ความรู้แก่ชุมชน ในด้านกระบวนการ ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและการเตรียมความพร้อมด้านการบริการท่องเที่ยว เจ้าหน้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างดำเนินกิจกรรมในด้านผลผลิต 2) แนวทางในการปรับปรุงต่อการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานจากหมู่บ้านต้นแบบนำมาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง สำหรับแนวทางการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หน่วยงานราชการควรมีการติดตามและดูแลเรื่องคุณภาพของบรรจุภัณฑ์หลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้มีความต่อเนื่อง ชุมชนควรมีการดูแลสภาพแวดล้อม โดยการวางแผนด้านการปฏิบัติงานระหว่างผู้นำชุมชน ชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ควรมีให้ข้อมูลและความรู้ ด้านการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าทั้งในชุมชน และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนเพื่อกระตุ้นการจำหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้น  
     Keyword 1. CIPP Model 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. การท่องเที่ยวชุมชน 
Author
615280032-6 Miss ADJIMA BOOTCHAREE [Main Author]
College of Local Administration Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis false 
Attach file
Citation 0