2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การนำการศึกษาตามแนวทางของโครงการ KKU Smart Learning Academy ของผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กรกฎาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมและการประยุกต์ใช้การศึกษาอัจฉริยะตามแนวทางของโครงการ KKU Smart Learning Academy ของผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาหลายกรณี และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการและครูผู้สอน 3 กลุ่มสาระวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการเตรียมความพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมการอบรม จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้มีลักษณะที่เรียกว่าห้องเรียนอัจฉริยะและจัดให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการอย่างสม่ำเสมอนอกจากนั้นครูเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม โรงเรียนจะต้องประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยปรับให้เข้ากับเนื้อหาวิชาที่สอนตามความเหมาะสมผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจ การยอมรับ และการปรับใช้นวัตกรรมให้เข้ากับบริบทของพื้นที่โดยผู้อำนวยการและครู เป็นหัวใจสำคัญของการนำนโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติ  
     คำสำคัญ 1. การนำนโยบายไปปฏิบัติ 2. เทคโนโลยีดิจิทัล 3. การศึกษาอัจฉริยะ 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้เขียน
615280023-7 น.ส. ปวริศา หล้าบุญ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0