2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Comparative Study of Linking Adverbials in Applied Linguistics Research Articles Written by Thai and Native English-Speaking Researchers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Applied Liberal Arts (ICAA2020) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม FACULTY OF LIBERAL ARTS, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
     สถานที่จัดประชุม นำเสนอในรูปแบบออนไลน์ 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 10 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-7 
     Editors/edition/publisher FACULTY OF LIBERAL ARTS, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585080046-6 น.ส. อภิญญา นิ่มมงคล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0