2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Outcomes of the five times sit-to-stand test could determine lower limb functions of ambulatory people with spinal cord injury only when assessed without hands. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กรกฎาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Spinal Cord Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor & Francis 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ Context/Objectives: The five times sit-to-stand test (FTSST) has been applied variously in individuals with spinal cord injury (SCI) according to their ability that may confound the outcomes to determine lower limb function and mobility of these individuals. Therefore, this study assessed the concurrent validity of the FTSST in ambulatory individuals with SCI who completed the test with or without hands as verified using standard measures for lower extremity motor strength (LEMS) and functional mobility necessary for independence and safety of these individuals. Design: Cross-sectional study. Setting: Tertiary rehabilitation center and community hospitals. Participants: Fifty-six ambulatory individuals with incomplete SCI who walked with or without a walking device over at least 10 meters continuously. Outcome Measures: Time to complete the FTSST with or without hands according to individuals’ abilities, LEMS, and functional mobility. Results: Time to complete the FTSST showed moderate-to-strong correlation with the LEMS scores and all the functional mobility tests (ρ = -0.38 to -0.71, p < 0.05) but only in those who performed the test without hands. By contrast, data of those who completed the test with hands were significantly correlated only with the ankle muscle strength and the functional mobility measures that allow upper limb contribution in the tests. Conclusion: As there was no clear clinical implication for the FTSST when tested with or without hands in ambulatory individuals with SCI, the present findings suggest the use of FTSST without hands to determine the lower limb functions of these individuals. 
     คำสำคัญ mobility, lower limb function, muscle strength, balance, rehabilitation 
ผู้เขียน
597090009-1 น.ส. ลลิตา คุณะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0