2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Time Interval in patients care process of colorectal cancer: A Hospital Based Study in Khon Kaen, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN 0976-5506 
     ปีที่
     ฉบับที่ 11 
     เดือน july
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1774-1779 
     บทคัดย่อ ABSTRACT Background: Colorectal cancer (CRC) is the fifth common cancer in Thailand. Waiting time is a problem within the cancer management and may lead to poor results of cancer. This study aimed to explore the time interval during the process of CRC management. Objective: To determine the time interval throughout the patients care process of CRC in a hospital in Khon Kaen, Thailand. Methods: A cross-sectional descriptive study of 191 CRC participants who undergoing treatment and CRC confirmed with pathology examination in the tertiary hospital in Khon Kean Province. Data were collected by structured interview and medical record. The time interval in each process of CRC reported by median and interquartile interval (IQI). Results: Median (IQI) of the time interval for diagnosis was 246 days (114-426 days). The longest time interval which accounted among the waiting time process was health system delay 89 days (27-221 days). Some factors differ in the time interval; the tertiary hospital at the first time, female, young patients, and lower-income had longer waiting time. Conclusions: In conclusion, this study showed that health system delay accounted for most of the time interval for the process of CRC management. For this issue, a shortening time interval for initial investigation was necessary. If the patient delay was to reduce, we needed promotion about knowledge of the first symptom that was related to CRC and rising patients’ awareness of cancer. Keywords: Time intervals, delay diagnosis, colorectal cancer  
     คำสำคัญ Time intervals, delay diagnosis, colorectal cancer 
ผู้เขียน
597110021-2 นาย อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0