2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Correlation between N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels and cardiopulmonary exercise testing in patients with pre-capillary pulmonary hypertension: A pilot study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Clinical Medicine Insights: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SAGE Journals 
     ISBN/ISSN 1179-5484 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ N-terminal pro-brain natriuretic peptide, cardiopulmonary exercise testing, pulmonary hypertension, pulmonary arterial hypertension, chronic thromboembolic pulmonary hypertension  
ผู้เขียน
587070015-7 นาย สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0