2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างอาคารอุตสาหกรรมระบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เนื่องจากผลของแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) E-ISSN 2672-9636 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้กล่าวถึงผลการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างตัวอย่างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมระบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อได้รับแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้น โดยใช้แบบจำลองจุดหมุนพลาสติกตามมาตรฐาน ASCE41-17 การศึกษานี้สนใจความรุนแรงของแผ่นดินไหวทั้งที่ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบและที่ความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน โดยอ้างอิงใช้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่มีความรุนแรงสูดสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1301/1302-61) เปรียบเทียบกับค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่ได้จากการศึกษาการประเมินระดับภัยแผ่นดินไหวในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากงานวิจัยของ Foytong และคณะ จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมรับแรงแผ่นดินไหวของตัวอย่างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมจะขึ้นกับการกระจายน้ำหนักลงสู่เสาเหล็กในอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและอัตราส่วนกำลังของหน้าตัดเสาที่มีอยู่เดิม เสาเหล็กรูปพรรณของอาคารที่ศึกษามีโอกาสพบความเสียหายได้แต่ไม่ส่งผลกระทบกับการเข้าใช้อาคารที่ทำการศึกษา 
     คำสำคัญ วิธีสถิตไม่เชิงเส้น โครงสร้างเหล็ก การประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว 
ผู้เขียน
615040003-1 น.ส. เพทาย อุดมการเกษตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
605040107-8 นาย พนมเทพ เนตรพระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0