2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเลือกรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสมด้วยตัวแบบหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาธุรกิจกระจายสินค้าเครื่องดื่ม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
     ISBN/ISSN 2228-8724 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การเลือกรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสมสามารถช่วยลดต้นทุนขนส่งสินค้าลงได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสมด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม โดยเก็บและรวบรวมข้อมูลจากคู่ค้าทางธุรกิจของกรณีธุรกิจกระจายสินค้า จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LINGO 11.0 ร่วมกับวิเคราะห์หาต้นทุนขนส่งสินค้าที่ต่ำ ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุก ค่าเสื่อมราคา และค่าบำรุงรักษารถบรรทุก ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการกระจายสินค้าดังกล่าวเป็นลักษณะ NP-Hard เนื่องจากมีการพิจารณาหลายศูนย์กระจายสินค้า ลูกค้าหลายแห่ง และรถบรรทุกหลายขนาด ผู้วิจัยจึงเสนอรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสมด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม โดยทดลองจากข้อมูลความต้องการสินค้าจริงจำนวน 5 ชุด ของธุรกิจกรณีศึกษา พบว่าตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่สร้างขึ้นมีความถูกต้อง ทำให้ธุรกิจกรณีศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการกระจายสินค้าเครื่องดื่มที่เหมาะสม ส่งผลทำให้สามารถลดต้นทุนขนส่งสินค้ามากถึง 72.85 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น ร้อยละ 58.90 
     คำสำคัญ การกระจายสินค้า ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม รถบรรทุกหลายขนาด ต้นทุนขนส่งสินค้า การขนส่งแบบขนส่งตรง  
ผู้เขียน
615740003-2 นาย ณัฏฐ์ดนัย สุพัฒน์ธนานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0