2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Mass Selection on Husk and Cob Color in Five Purple Field Corn Populations Segregating for Purple Husks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กรกฎาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Agriculture 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 10 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 311 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ maize; plant breeding; population improvement; response to selection; phytochemical 
ผู้เขียน
577030024-9 น.ส. พรสวรรค์ คำภาสัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0