2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Potential Degradation and Kinetics of melanoidin by using Laccase from White Rot Fungus 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Environmental Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Environmental Research Institute, Chulalongkorn University 
     ISBN/ISSN 2287-075X 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 42 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1-10 
     บทคัดย่อ Melanoidin contaminated in wastewater such as ethanol industries causes dark brown color problem which is difficult and costly to treat by physical and chemical processes. Therefore, this study was attempted to use laccase extracted from white rot fungus in Kanchanaburi, Thailand; to remove melanoidin in the ethanol production wastewater. The isolated fungus producing the highest laccase was identified as Megaspororia sp. The highest melanoidin degradation efficiencies of the purified and crude laccases were 48.00% and 44.60%, respectively. Melanoidin degradation kinetics by the purified and crude laccases well fit Michaelis-Menten model. For the degradation by the purified laccase, Michaelis constant (Km) and maximum rate of reaction (Vmax) of 0.82% melanoidin and 0.0045% melanoidin h-1, respectively were calculated, while the crude laccase had Km of 0.71% melanoidin and Vmax of 0.0037% melanoidin h-1. Turnover number (Kcat) of purified and crude laccases were 0.00023 and 0.00019 % melanoidin U-1 h-1, respectively. Catalytic efficiency (Kcat/ Km) of purified and crude laccases were 0.00028 and 0.00027 U-1 h-1, respectively. The affinity of the crude laccase was slightly higher (Km value lower than purified laccase) because of its non-specificity. Kcat and Kcat/ Km of the purified laccase showed higher value than the crude laccase. This indicated that the purified laccase had higher turnover number and catalytic efficiency than the crude laccase. Proposed potential degradation result showed that laccase could oxidize CH3, carbonyl groups, haloalkanes (C–H), C–O and C–N bondings which probably caused decolorization of melanoidin in wastewater. Therefore, the purified and crude laccases can be used to decolorize color of melanoidin-containing wastewater from ethanol industries. The attempt to use purified laccase consumed times and costs especially in purification steps; therefore, the crude laccase can be used to degrade color of melanoidin in wastewater with only 3.4% lower than the purified laccase. 
     คำสำคัญ Decolorization kinetics; Melanoidin; Laccase; Degradation; White rot fungi; Megaspororia sp. 
ผู้เขียน
567040056-9 นาย วิทวัส ทุมแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0