2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING SMALL SCHOOLS EFFECTIVENESS UNDER THE NONGKHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ปัจจัยการบริหาร, ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก, จังหวัดหนองคาย  
ผู้เขียน
615440002-5 น.ส. ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0