2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Investigation on Thermal Stability of Geopolymer Based Zeolite in Fire Case Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials Science Forum 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Inc. Kapellweg 8, CH-8806 Baech, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 31-36 
     บทคัดย่อ This work aims to reveal the effects of zeolite on properties of fly ash based geopolymer under high temperature at 300˚C, 600˚C and 900˚C. The specimens were prepared by alkali activation of fly ash, which was partially replaced by two different types of zeolite at 10%, 20% and 30% by weight. The specimens were analyzed for the maximum compressive strength, weight loss percentage, XRD and SEM. The results highlighted that the percentage of weight loss increased with the ratio of zeolite replacement. The compressive strength of geopolymer with synthetic zeolite and natural zeolite at 7, 28, 60 days were similar. The high-temperature exposure resulted in the reduction in compressive strength in all proportions. At the same temperature, compressive strength of all specimens were not significantly different. 
     คำสำคัญ Geopolymer, High temperature, Thermal stability, Zeolite, Fire case 
ผู้เขียน
615040088-7 น.ส. กนกวรรณ กันยาเลิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0