2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Photovoltaic System for a Farm in Khon Kaen Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Advanced Research in Applied Science and Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม globalks 
     สถานที่จัดประชุม Oxford 
     จังหวัด/รัฐ United Kingdom 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 
     ถึง 29 มีนาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-8 
     Editors/edition/publisher Diamond Scientific Publishing 
     บทคัดย่อ This paper presents a photovoltaic (PV) system for lighting load of a small farm in Khon Kaen province, THAILAND. PV energy production was estimated through outdoor experimentation of a PV module at latitude 16°26’N longitude 102°49’E. The standalone PV system with battery to supply lighting loads in a small farm was designed considered two types of light bulbs, LEDs and compact fluorescent (CFL). Information is useful for PV design for small animal farm, agriculture and energy saving applications. 
ผู้เขียน
595040103-5 นาย ปิติพงษ์ นักทำนา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0