2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 
     ถึง 4 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 71 
     Editors/edition/publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     บทคัดย่อ จากปรากฎการณ์การพึ่งพารถยนต์มากเกินไป อันนำไปสู่ปัญหาด้านการจราจรของเมือง ตลอดจนปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเมือง ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของคนในเมือง โดยเฉพาะปรากฏการณ์ในประเทศไทยที่ประชากรวัยเรียนในปัจจุบันมีการใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางไปโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านการจราจร อีกทั้งด้านมลภาวะและการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนและก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชากรเมือง ควรส่งเสริมให้ประชากรในเมืองเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ในบทความนี้จึงมุ่งศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนกลางเมืองขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การวางแผนแนวทางการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยการเก็บข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติ SPSS ได้แก่ การวิเคราะห์ Descriptive Analysis, Crosstabs Analysis, Multiple Regression Model ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะมีอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญมากที่สุดต่อระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบขนส่งสาธารณะเมือง อีกทั้งปัจจัยด้านความตรงต่อเวลามีอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญมากที่สุดต่อการไม่เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมือง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับนักวางแผนด้านการขนส่งเมืองในการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มสุขภาวะที่ดีแก่ผู้คนในเมืองในอนาคตต่อไป 
ผู้เขียน
615200017-0 น.ส. ชลธิชา ศรีโยธี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0