2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สถานภาพความรู้การศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 
     ถึง 4 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 73-74 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการนำเสนอสถานภาพความรู้การศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในประเทศไทย เน้นศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมือง และพื้นที่ในมหาวิทยาลัยจากกรณีศึกษา ตลอดจนแนวคิดและปัจจัยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพของพื้นที่ในประเด็นการศึกษาดังกล่าว โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาในรูปแบบ Documentary Research ที่ศึกษาจากการรวบรวมงานวิจัย บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด 7 ชิ้นงานวิจัยที่ศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 -2558 และนำเสนอสรุปด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ โดยผลจากนำเสนอบทความนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้วิจัยและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาการเดินและการใช้จักรยานในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของการศึกษาในประเด็นนี้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นแนวทางในวางแผนพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องในประเด็นการเดินทางภายในเมือง จากการศึกษาพบว่า งานศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นงานที่เน้นเกี่ยวกับการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเชื่อมต่อเข้าสถานีและการศึกษาในประเด็นทางกายภาพของพื้นที่ทางเดินทางและทางจักรยาน การใช้พื้นที่และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวัดศักยภาพของพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ และปัจจัยที่ส่งเสริมการเดินทาง เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางโดยการเดินเท้าและจักรยานมากขึ้นในการวางแผนพัฒนาเมือง ผลที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถนำมาเป็นแนวทางการศึกษาการเดินเท้าและใช้จักรยานในอนาคต ตลอดจนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองด้านสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนเมืองในอนาคตได้  
ผู้เขียน
625200004-0 น.ส. กุลนันท์ สังคะรักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0